พัคซองชอล ประธานองค์กรสมาคมไทยในเกาหลี "จะให้บริการคนไทยที่กำลังดิ้นรนในเกาหลี"

Online Team
9 Mar 2024


ผมเป็นประธานองค์กรสมาคมไทยในเกาหลี


องค์กรนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและ

ให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยที่อาศัยอยู่ในเกาหลี 

โดยมีจุดประสงค์หลัก 6อย่างด้วยกัน


1. ใหคำปรึกษาด้านกฏหมาย ทั้งทางกฏหมายแรงงาน 

และกฏหมายทั่วไป ผมคิดว่าแรงงานไทยก็สมควร

ที่จะได้รับการคุ้มครองทางด้านสิทธิมนุษยชน

จากชาวเกาหลีเท่าเทียมกันทุกคน


2. การให้ความช่วยเหลือด้านค่ารักษาพยาบาล

แก่แรงงานที่พำนักอยู่อย่างผิดกฏหมาย 

ซึ่งตอนี้ผมกำลังติดต่อกับทางคลีนิกไว้หลายแห่ง 

ขอให้ทางคลีนิกลดค่ารักษาพยาบาลให้กับแรงงานไทย


3. การให้ความช่วยเหลือด้านภาษา เพื่อให้แรงงาน

ที่เข้ามาอาศัยหรือทำงานที่เกาหลีสามารถที่จะสื่อสาร

กับชาวเกาหลีได้ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนภาษาเกาหลี


4. การให้ความช่วยเหลือทางด้านการสื่อสาร 

โดยจะมีล่ามสำหรับช่วยแปลภาษาในกรณีต่างๆ 

เช่น การสื่อสารกับนายจ้าง การไปโรงพยาบาล

หรือการดำเนินชีวิตประจำวันต่างๆ


5. การให้ข้อมูลและคำแนะนำ

เกี่ยวกับเอกสารทางด้านงานสถานทูตไทย 

เช่น การแจ้งเกิด การต่อพาส ต่อบัตรประชาชน 

การแจ้งการสมรส การหย่าร้าง เป็นต้น 

และสำหรับแรงงานที่อาศัยอยู่อย่างผิดกฏหมายที่

ถูกยึดเอกสารประจำตัว พาสปอต หรือเอกสารอื่นๆ

 ทางองค์อยากจะช่วยเอาเอกสารดังกล่าวคืนให้อีกด้วย


6. การให้ความรู้ด้านวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ 

เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้ชีวิตที่เกาหลี 

ไม่ว่าจะเป็นแรงงานไทยเองที่จำเป็นจะต้องรู้เกี่ยวกับ

วัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันกับของชาวเกาหลี 

และชาวเกาหลีเองก็เช่นกัน ที่จำแป็นจะต้อง

เรียนรู้เกี่ยวกับการเข้าสังคมของชาวไทย

เพื่อให้ทั้งสองอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข


ทางองค์กรสมาคมไทยในเกาหลี 

จะทำหน้าที่คอยให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือ

แรงงานไทยที่อยู่ในเกาหลี และให้คำปรึกษาแก่ชาวเกาหลี

ที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยด้วย

 เพื่ออำนวยความสะดวกให้ทั้งสองฝ่าย


ในอนาคตผมวางโครงการที่จะสร้างสถาบันการศึกษา

สำหรับลูกหลานของแรงงานไทยที่ไปทำงานที่เกาหลี 

โดยจะจัดให้มีสถานที่และบุคลากร เพื่อให้การดูแล

และความรู้แก่เด็ก ทั้งทางด้านภาษาเกาหลีและภาษาไทย 

จุดประสงค์นี้จะเกิดจากผมคนเดียวไม่ได้ 

ผมจึงต้องขอการสนับสนุนจากพี่น้องชาวไทยและชาวเกาหลี 

ให้เข้ามาช่วยสนับสนุนองค์กรสมาคมไทยของเรา 

ช่วยกันทำให้โครงการเกิดขึ้นตามเป้าหมาย 

เพื่อลูกหลานและพี่น้องแรงงานของเราต่อไป

ขอบคุณครับ


พัคซองชอล ประธานองค์กรสมาคมไทยในเกาหลี  โทร +82(0)10 2077 4436Copyright © 2012 myKorea.kr. All rights reserved.

NEWS LETTER | Free